Zamieszanie ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Żądanie zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego jako nienależnie wypłacanego.

Ostatnimi czasy, zgłaszają się do nas klienci, którym organ administracyjny nakazał zwracać świadczenie pielęgnacyjne pobierane za dany okres, wraz z odsetkami. Nie są to z reguły kwoty nieznaczne, albowiem świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem rodzinnym, pobieranym z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, celem sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, a jego miesięczna wysokość wynosi na chwilę sporządzania artykułu 2119,00 zł. Dla przykładu, jeżeli organ żąda zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w okresie roku, to osoba niepracująca i poświęcająca się opiece nad niepełnosprawnym, nagle dowiaduje się, że jest obowiązana do zapłaty kwoty rzędu 25.000 zł wraz odsetkami. Nie muszę tłumaczyć, jak bardzo problematyczna i przykra może się okazać taka sytuacja. Różne mogą być przyczyny żądania zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego, lecz ostatnio pojawiła się procedura wystawiania decyzji nakazującej zwrot nienależnie pobranego świadczenia ze względu na niekorzystny dla świadczeniobiorcy sposób interpretacji przepisów kowidowych.

Naszym zdaniem, organy dokonują naruszenia art. 15h ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez jego błędną wykładnię. Organy twierdzą, że ważność orzeczenia o niepełnosprawności, która została przedłużona na podstawie rzeczonego przepisu, wygasa w dniu wydania nowego orzeczenia, nawet wtedy, gdy zostało ono wydane jeszcze przed odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu pandemii. Natomiast powołany przepis należy rozumieć tak, że jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wygasa w okresie trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2, ulega ono, z mocy prawa, przedłużeniu do 60 dnia licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ale nie dłużej niż do momentu wydania nowego orzeczenia, przy czym okres, na jaki ustawodawca przedłużył ważność terminowego orzeczenia, a więc 60 dni tudzież data wydania nowego orzeczenia dotyczy sytuacji, w której odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stanu pandemii. Taka, korzystna dla świadczeniobiorców wykładnia, została również przedstawiona w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 marca 2022 roku, sygn. akt: II SA/Po 461/21.

Jeżeli więc organ wzywa do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego powołując się na przepisy kowidowe, to nie wszystko stracone! Często bowiem przepisy są przez organ błędnie interpretowane a świadczenie pielęgnacyjne wypłacane było należnie i legalnie. Naturalnie, każdy indywidualny przypadek wymaga odrębnej analizy, ale zazwyczaj warto odwołać się od takiej decyzji do organu II instancji a później nawet do sądu administracyjnego. Jest spora szansa, że odpowiednie odwołanie przyniesie oczekiwany efekt. Oczywiście, gdybyście Państwo potrzebowali pomocy w tej materii, to zapraszam do kontaktu.